Polityka prywatności


Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na portalu internetowym www.portalchustowy.pl (zwany dalej jako "Portal Internetowy"). Administratorem Portalu Internetowego jest Milena Nadolna-Dróżdż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Portal Chustowy Milena Nadolna-Dróżdż, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Tadeusza Rejtana 83/7, 64-100 Leszno, NIP: 6972061765, REGON 300209392.
 2. Użytkownikiem Portalu Internetowego są osoby fizyczne, firmy oraz organizacje zarejestrowane na Portalu internetowym i posiadającym konto Basic lub konto Premium. Zasady działania kont Basic i Premium określa odrębny Regulamin dostępny na stronie Portalu internetowym www.portalchustowy.pl pod linkiem www.portalchustowy.pl/regulaminy.aspx.


Dane osobowe

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Portalu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu prowadzenia Portalu Internetowego, archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Portalu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na Portalu Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji na Portalu Internetowym, Użytkownik po zalogowaniu się na Portalu Internetowym może dokonać ich modyfikacji.
 6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Użytkownika, Administrator będzie wysyłał na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych na Portalu Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy usługi, realizację płatności, t.j.:
 • Firmie Nazwa.pl Sp. Z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Mieczysława Medweckiego 17, jako administratorowi danych wpisaną do wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000594747 o kapitale zakładowym: 57 600 000 zł, posiadającej NIP: 6751402920 , Regon: 120805512 będącym pomiotem świadczącym usługi internetowe według obowiązujących przepisów prawa a opisanych szczegółowo w regulaminach (Ogólne Warunki Umów, Regulamin Domen, Regulamin Serwera) administratora danych pod linkiem: https://www.nazwa.pl/pomoc/regulaminy/ . Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania konta Basic i Premium Użytkownika, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Operatorowi systemu płatności on-line serwisowi Przelewy24., który należy do poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935 o kapitale zakładowym: 4 500 000 zł, posiadającej NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068.

DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513 o kapitale zakładowym 1 697 000 zł, posiadającej NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Obie spółki są podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez serwis Przelewy24., a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

REKLAMA

LOGOWANIE


GO!

KATEGORIE WYDARZEŃ

KATEGORIE ARTYKUŁÓW

REKLAMA