Regulamin


Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO PORTALCHUSTOWY.PL

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem" określa warunki korzystania z portalu internetowego Portal Chustowy dostępnego pod adresem
http://www.portalchustowy.pl zwanego dalej „Portalem".

§ 1. ZASADY OGÓLNE

1.Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

· Administrator Portalu – Portal Chustowy Milena Nadolna-Dróżdż z siedzibą w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 83/7.

· Użytkownik - każda osoba korzystająca z Portalu niezależnie od tego, czy działanie to wymaga zalogowania, czy nie.

· Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, posiadający swój unikalny login oraz hasło. Użytkownikiem zarejestrowanym może być osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia Doradcy Noszenia Dzieci, prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEiDG lub działająca na własny rachunek oraz organizacja działająca na rzecz promowania noszenia dzieci w chuście, posiadająca wpis w KRS.

· Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Portalu przy pomocy swojego loginu i hasła.

· Konto Basic – każdy Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje dostęp do swojego unikalnego konta Basic.

· Konto Premium - każdy Użytkownik Zarejestrowany, który posiada uprawnienia do swojego unikalnego konta Premium.

· Użytkownik Basic – każdy Użytkownik Zalogowany do swojego Konta Basic, który nie posiada uprawnień do konta Premium

· Użytkownik Premium – każdy Użytkownik Zalogowany, który nabył uprawnienia do konta Premium.

· Dni robocze – dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, czyli niedziel oraz świąt.

· Polityka Prywatności – osobny dokument dostępny na Portalu regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników.

2.Utworzenie Konta Basic na Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z Administratorem Portalu na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany konta z bezpłatnego Konta Basic na  Premium postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy Administratorem Portalu a Użytkownikiem zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu.

§ 2. KORZYSTANIE Z PORTALU

1.Portal udostępnia informacje na temat noszenia dzieci w chustach i nosidłach w oparciu o aktualną dostępną wiedzę, bazę doradców noszenia, którzy dokonają rejestracji oraz wydarzeń promujących noszenie dzieci odbywających się na terenie całej Polski i nie tylko.

2.Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Portalu:

· połączenie z siecią Internet

· sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym

· przeglądarka internetowa

3.Użytkownik ma prawo:

· przeglądać bazę doradców, artykułów oraz wydarzeń i inne treści zamieszczone na Portalu,

· umieszczać na Portalu informacje o wydarzeniach zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami i zasadami obowiązującymi w Portalu

· korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Portalu

· zgłaszać Administratorowi nadużycia.

4.Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

· przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz pozostałych wytycznych obowiązujących w Portalu,

· poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

· powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników,

· zgłoszenia Administratorowi Portalu zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi przez Portal.

§ 3. REJESTRACJA W PORTALU

1.W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Portalu a następnie oczekuje na mailowe potwierdzenie utworzenia Konta Basic przesłane na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

2.Administrator jest zobowiązany dokonać weryfikacji Zarejestrowanego Użytkownika w przeciągu 73 godzin biorąc pod uwagę dni robocze.

3.W przypadku wątpliwości odnośnie uprawnień Użytkownika oczekującego na weryfikację, Administrator zastrzega sobie prawo do przesłania dodatkowych pytań a w ostateczności odmowy rejestracji

4.W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Basic Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może po zalogowaniu uzupełnić swoje Konto Użytkownika.

5.Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Konta Basic po podaniu loginu i hasła.

6.Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Portalu.

7.Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta Basic oświadcza, że:

· zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu

· zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności

· wyraża zgodę na upublicznienie danych podanych w zakładce Baza Doradców/Baza Organizacji w Portalu

· wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Portalu przekazanych podczas rejestracji danych osobowych w celu realizacji usług dostępnych w ramach Portalu.

8.Podanie danych osobowych, a także złożenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania z pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

9.Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.

10.Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Konto Użytkownika nie będzie wyświetlane.

11.W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik może skorzystać z opcji „Zapomniałem hasła/resetu hasła" podając w tym celu Login Użytkownika lub adres e-mail.

§ 4. KONTO BASIC

1.Każdy Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje dostęp do unikalnego Konta Basic.

2.Konta Basic wyświetlają się w Bazie Doradców w drugiej kolejności po kontach Premium. Kolejność wyświetlania się Kont Basic ustawiana jest od najszybciej zatwierdzonego Zarejestrowanego Użytkownika.

3.W ramach Konta Basic Użytkownik Basic ma prawo do bezpłatnego:

3.1.Wstawienia zdjęcia głównego o wielkości nie większej niż 500k.

3.2.Podania danych kontaktowych, które umożliwią innym Użytkownikom Portalu na kontakt z Użytkownikiem Basic. Za dane kontaktowe uważa się adres mailowy, adres wykonywanej działalności w tym województwo, miejscowość, ulicę z numerem budynku/lokalu i numer telefonu.

3.3.Opisu swojej działalności w polu Opis z tym, że długość opisu nie może przekraczać 600 znaków włączając spacje, znaki interpunkcyjne i znaki specjalne.

3.4.Dodania w polu Opis dodatkowych lokalizacji, z tym, że nie będą one widoczne na mapie w zakładce Baza Doradców.

3.5.Załączenia opisów oraz zdjęć odbytych szkoleń dodatkowych.

3.6.Załączenia opisów oraz zdjęć certyfikatów/dyplomów potwierdzających uprawnienia doradcy noszenia dzieci.

3.7.Usunięcia wybranych danych w tym miejscowości, adresu czy numeru telefonu, jednocześnie akceptując fakt, że utrudni to innym Użytkownikom Portalu wyszukanie takiego Użytkownika Basic

3.8.Edycji swoich danych w tym zmiany hasła dostępu w każdym momencie po zalogowaniu się w Portalu w swoim Koncie Basic.

3.9.Ustawiania funkcji dostępności, czyli informowania Użytkowników Portalu o dostępności i możliwości skorzystania z oferowanych usług lub niedostępności w przypadku urlopu, wyjazdu, choroby itd.

3.10.Zamieszczenia na mapie doradców w Bazie Doradców na podstawie podanego adresu działalności.

3.11.Zamieszczenia na liście doradców w Bazie Doradców na podstawie podanej miejscowości działalności.

3.12.Przetestowania przez 30 dni Konta Premium.

4.W ramach Konta Basic Użytkownik Basic ma prawo do płatnego:

4.1.Dodawania wydarzeń, których jest organizatorem, w Bazie Wydarzeń według aktualnie obowiązującej ceny podanej na Portalu. Dodawanie wydarzeń jest usługą płatną opisaną w par. 7 pkt. 5 Regulaminu.

4.2.Wykupienia dostępu do Konta Premium.

4.3.Wykupienia reklamy w ramach aktualnej oferty dla reklamodawców.

5.Zabrania się w szczególności:

5.1.Umieszczania na zdjęciach jakichkolwiek logotypów Użytkownika Basic bądź jego partnerów, adresu strony www, strony na facebooku, profilu na facebooku Użytkownika Basic bądź jego partnerów.

5.2.Podawania w opisie adresów stron www, strony na facebooku, profilu na facebooku Użytkownika Basic bądź jego partnerów.

6.W przypadkach opisanych w par. 4 pkt. 5 Administrator Portalu zastrzega sobie prawo w pierwszej kolejności do zablokowania opisu w Koncie Basic Użytkownika Basic lub zablokowania Konta Basic Użytkownika Basic bez konieczności informowania go o tym fakcie.

§ 5. KONTO PREMIUM

1.Każdy Użytkownik Basic, który otrzyma dostęp do Konta Premium staje się Użytkownikiem Premium.

2.Dostęp do Konta Premium jest płatny według aktualnego cennika lub na innych zasadach indywidualnie ustalanych przez Administratora Portalu z Użytkownikiem i przyznawany na określony czas z możliwością przedłużenia, z wyłączeniem jednorazowego 30-dniowego okresu testowego.

3.W czasie 30-dniowego okresu testowego Użytkownik Premium ma dostęp do wszystkich funkcji Konta Premium.

4.Konto Premium można wykupić na okres miesięczny i wielokrotność miesiąca lub na okres roczny przy płatności z góry za wybrany okres według aktualnego cennika.

5.Konta Premium wyświetlają się w Bazie Doradców przed kontami Basic. Kolejność wyświetlania się Kont Premium ustawiana jest od najszybciej wykupionego dostępu, przy czym wykupiony dostęp tożsamy jest z zaksięgowaniem wpłaty na koncie bankowym Administratora.

6.W ramach Konta Premium Użytkownik Premium ma prawo do:

6.1.Wstawienia zdjęcia głównego o wielkości nie większej niż 500k.

6.2.Wstawienia 20 dodatkowych zdjęć o wielkości nie większej niż 500k każde.

6.3.Wstawiania zdjęć z logotypem własnym bądź swojego partnera.

6.4.Podania danych kontaktowych, które umożliwią innym Użytkownikom Portalu na kontakt z Użytkownikiem Basic. Za dane kontaktowe uważa się adres mailowy, adres wykonywanej działalności w tym województwo, miejscowość, ulicę z numerem budynku/lokalu, numer telefonu, adres strony www oraz profilu na Facebooku w wyznaczonych polach.

6.5.Dodania dodatkowych 5 lokalizacji (miast), które będą widoczne na mapie w sposób losowy według specyfiki działania Google maps.

6.6.Opisu swojej działalności w polu Opis z nielimitowaną ilością znaków.

6.7.Załączenia opisów oraz zdjęć odbytych szkoleń dodatkowych.

6.8.Załączenia opisów oraz zdjęć certyfikatów/dyplomów potwierdzających uprawnienia doradcy noszenia dzieci.

6.9.Usunięcia wybranych danych w tym miejscowości, adresu czy numeru telefonu, jednocześnie akceptując fakt, że utrudni to innym Użytkownikom Portalu wyszukanie takiego Użytkownika Premium.

6.10.Edycji swoich danych w tym zmiany hasła dostępu w każdym momencie po zalogowaniu się w Portalu w swoim Koncie Premium.

6.11.Ustawiania funkcji dostępności, czyli informowania Użytkowników Portalu o dostępności i możliwości skorzystania z oferowanych usług lub niedostępności w przypadku urlopu, wyjazdu, choroby itd.

6.12.Zamieszczenia na mapie w Bazie Doradców na podstawie podanego adresu działalności.

6.13.Zamieszczenia na liście doradców w Bazie Doradców na podstawie podanego adresu działalności w pierwszej kolejności przed użytkownikami Basic z tej samej lokalizacji jednak z uwzględnieniem daty nabycia uprawnień do Konta Premium.

6.14.Dodawania i edycji nielimitowanej ilości wydarzeń, których jest organizatorem w Bazie Wydarzeń bez dodatkowych opłat.

6.15.Otrzymywania wiadomości od innych Użytkowników poprzez formularz kontaktowy bezpośrednio z Portalu na podaną skrzynkę mailową.

6.16.Otrzymania informacji mailowej o zbliżającym się wygaśnięciu uprawnień do Konta Premium.

7.Aby przedłużyć uprawnienia do Konta Premium należy wykupić dostęp na kolejny okres. Po wygaśnięciu uprawnień do Konta Premium bez ich przedłużenia, Użytkownik Premium staje się automatycznie Użytkownikiem Basic i ma dostęp do swojego Konta Basic.

§ 6. DODAWANIE I EDYCJA WYDARZEŃ

1.Możliwość dodawania informacji o wydarzeniach posiada Użytkownik Basic, Użytkownik Premium oraz Administrator Portalu zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami.

2.W procesie dodawania wydarzenia Użytkownik Zalogowany podaje niezbędne informacje, które po zapisaniu będą widoczne w wersji publicznej Portalu.

3.Dodawanie wydarzeń musi być zgodne z obowiązującym Regulaminem.

4.Każdy Użytkownik Zarejestrowany, który dodał wydarzenie w Bazie Wydarzeń, jest zobowiązany każdorazowo informować Portal oraz jego Użytkowników o zmianach w wydarzeniach poprzez odpowiednią edycję informacji o wydarzeniu.

5.Administrator Portalu ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika wydarzenia w przypadku, gdy wspomniane materiały zostały zdublowane. O tym, które wydarzenie zostanie usunięte decyduje data dodania lub kompletność informacji o wydarzeniu.

§ 7. KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REALIZACJI USŁUG PORTALU

1.Użytkownik zostaje dodany do Bazy Doradców po wcześniejszej rejestracji oraz weryfikacji przez Administratora opisanych w par. 3.

2.Po ukończeniu procesu rejestracji Użytkownik automatycznie otrzymuje Konto Basic i może wykupić dostęp do Konta Premium. Dostęp do Konta Premium nie jest możliwy bez utworzenia Konta Basic.

3.Bezpłatne Konto Basic daje możliwość wykupienia płatnych usług wg opisu w par.4 pkt. 4.

4.Płatne Konto Premium występuje w nieodpłatnej wersji testowej. W przypadku wyboru wersji testowej postanowienia par.7 pkt 15 nie stosuje się, zaś upływ terminu, na który uruchomiona została wersja testowa, przy braku dokonania przez Użytkownika wyboru i zmiany Konta Basic na Konto Premium będzie skutkowało uruchomieniem bezpłatnego Konta Basic w miejsce dotychczasowej wersji testowej.

5.Użytkownik Basic uprawniony jest do zmiany konta lub wykupienia płatnej usługi, czego może dokonać poprzez stronę internetową pod adresem http://www.portalchustowy.pl za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu na uprzednio utworzone Konto Użytkownika na Portalu.

6.Szczegółowy opis Konta Basic i Premium zamieszczony jest pod adresem: www.portalchustowy.pl /Baza_doradcow_dla_doradcow.aspx oraz w par. 4 i par. 5 niniejszego Regulaminu.

7.Opis wybranego przez Użytkownika Konta  i jego cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu.

8.Portal dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych kont oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach Portalu.

9.Po zakończeniu procedury wyboru płatnego Konta Premium lub płatnej usługi w ramach Konta Basic Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny konta lub usługi.

10.Dokonanie płatności na Portalu możliwe jest dzięki usłudze płatności online realizowanej przez serwis Przelewy24.pl.

11.Okres obowiązywania płatnego Konta Premium biegnie od dnia złożonego przez Użytkownika Basic oświadczenia w postaci elektronicznej złożonego za pośrednictwem stron internetowych Portalu o woli realizacji zamówienia złożonego w procedurze wyboru płatnego Konta Premium i biegnie, do końca wybranego przez Użytkownika okresu dostępu.

12.Okres dostępu do Konta Premium wynosi miesiąc, wielokrotność miesiąca lub rok.

13.Dodanie Konta Basic odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat przez Użytkownika Basic do momentu zmiany konta na Konto Premium lub wykupienia płatnej usługi w ramach Konta Basic.

14.Usługi płatne w ramach Konta Basic są płatne jednorazowo i realizowane po opłaceniu usługi.

15.Zakładając Konto Basic w celu korzystania z usługi płatnej do Konta Basic czy Konta Premium przez Internet Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe uzyskanie dostępu do wybranej usługi lub Konta. Użytkownik może z dowolnego powodu lub bez powodu zmienić zdanie i otrzymać pełen zwrot wszystkich wpłaconych kwot w ciągu 14 dni, licząc od dnia wykupienia dostępu do danej usługi lub konta („Okres, w którym można odstąpić od umów"). Użytkownik nie otrzyma jednak zwrotu, jeśli w dowolnym momencie w Okresie, w którym można odstąpić od Umów, skorzystał z wykupionej usługi lub konta Portalu.

16.Rezygnacja, o której mowa w par. 7 pkt 15 Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres info@portalchustowy.pl.

17.Użytkownik może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

18.Portal zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.

19.Ceny podane w cenniku Portalu są cenami brutto.

§ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.Użytkownik może przeglądać zasoby Portalu, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach Kont Basic i Premium. Zamieszczenie określonych treści przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich zamieszczania oraz gdy służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.

2.Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Portalu lub Użytkowników.

3.Wszystkie przekazane przez Użytkownika do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Użytkownika.

4.Zabronione jest wykorzystywanie oznaczeń Portalu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach innych serwisów internetowych, akcji marketingowych czy promocyjnych bez zgody Administratora Portalu.

5.Wprowadzone przez Użytkownika informacje, stają się własnością Portalu, zatem w przypadku usunięcia Konta Użytkownika, nie ma on prawa domagać się usunięcia informacji wprowadzonych przez niego w trakcie kiedy jego konto było aktywne.

6.Publikując treści na Portalu Użytkownik:

· oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworów

· udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym do utworów.

§ 9. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

1.Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

2.Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Portalu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.

3.W przypadku, gdy działania Użytkownika lub dostarczone przez niego treści naruszają postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, negatywnie wpływają na dobre imię Portalu, mogą naruszać prawa innych osób, jak również w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji, Administrator Portalu może:

· zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika

· ograniczyć na czas określony lub nieokreślony uprawnienia powiązane z Konta Użytkownika

· usunąć lub zablokować niedozwoloną treść

· uzależnić korzystanie z Portalu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.

4.Skorzystanie przez Portalu z powyższych uprawnień nie wyłącza pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego naruszenia wobec Portalu oraz innych Użytkowników.

§ 10. REKLAMACJE

1.Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (info@portalchustowy.pl).

2.Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Administratora Portalu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zadaniu pierwszym może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§ 11. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.Administrator Portalu zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.

2.Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Użytkownika Basic i Premium w konsekwencji skorzystania z jego oferty. Sytuacja, o której mowa w powyższym dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Użytkownika Basic i Premium oraz odmowy wykonania usług.

3.Administrator Portalu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

· jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu,

· przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu,

· opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu,

· szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.),

· szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

4.W sytuacji, o której mowa w pkt. 2 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

5.Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.

6.Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Administratorem Portalu.

7.Administrator Portalu zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

8.Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Portalu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Administratora Portalu. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

9.Użytkownikowi korzystającemu z Portalu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych Portalu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

2.W razie sporów związanych z interpretacją lub wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy dla Portalu.

3.Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulaminy".

4.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Portalu.

REKLAMA

LOGOWANIE


GO!

KATEGORIE WYDARZEŃ

KATEGORIE ARTYKUŁÓW

REKLAMA